مقاله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اینجا محل تبلیغات شماست

خدمتی خدمتگزار مردم در شورا شدثبت لحظه های زیبا در قاب تصویر/عکاسی هنری پر از احساس و عشق است

با رای اعضای شورا چهارمین ریس شورای شهر بیجار انتخاب شد؛

خدمتی خدمتگزار مردم در شورا شد
صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ