پنجشنبه 2 مرداد 1399 / 10:13|کد خبر : 3815|گروه : اجتماعی

طلاق زلزله خاموش جامعه /کردستان نسبت به جمعیت، رتبه دوم طلاق کشور را دارد

طلاق زلزله خاموش جامعه /کردستان نسبت به جمعیت، رتبه دوم طلاق کشور را دارد

در سال گذشته ۱۲ هزار و ۷۰۰ ازدواج و ۳ هزار و ۵۰۰ مورد طلاق در کردستان صورت گرفته است که از نظر طلاق نسبت به جمعیت رتبه دوم کشور را دارد.

به گزارش خبرنگار بیجار بام ایران ، چهار حرف بیشتر نیست ، اما زلزله خاموشی است که پس لرزه های آن موجب بروز مشکلات اجتماعی فراوانی در جامعه می شود.

 

در دین مبین اسلام طلاق امری ناپسند شمرده می شود که با بروز آن برای طرفین مشکلات عدیده ای در جامعه به وجود می آید ، اما طلاق دیگر در بین زوج های ایرانی عادی شده است و با کوچکترین مشکلی جدایی را بهترین راهکار می دانند.

 

برای پی بردن به عمق این فاجعه کافیست سری به دادگاههای خانواده بزنید در آنجا روزانه زوج های بسیاری را می بینید که برای گرفتن حکم طلاق پشت در شعبات در انتظار هستند.

 

کارشناسان بر این باورند که درگیری ها و جنگ و جدال هائی که بین والدین صورت می گیرد هیچ وقت از ذهن بچه ها بیرون نمی رود و یادآوری آن خاطرات تلخ در بزرگسالی، افسردگی برای او پدید می آورد و اگر نگاهی به راهروهای دادگاه بیندازیم و یا گذرمان به آنجا بیفتد چه بسیار زنان و مردانی می بینیم که با بچه های قد و نیم قد و معصوم در راهروها نشسته اند.

 

روانشناسان بر این باورهستند که خانواده هایی که فرزندان آنها دائم در نگرانی و اضطراب بسر می برند از سلامت روحی و روانی برخوردار نیستند و اینگونه والدین باید زیر نظر روانپزشک باشند ولی متاسفانه در جامعه ما به سلامت روانی کمتر اهمیت می دهند.

 

متاسفانه در چند سال اخیر آمار طلاق در استان کردستان افزایش چشمگیری داشته است و متاسفانه خانواده های زیادی به خاطر این پدیده از یکدیگر متلاشی میشوند و باید در راستای کاهش این پدیده اقدامات لازم صورت بگیرد.

 

عوامل بسیاری از جمله اعتیاد، دخالت اطرافیان، کمرنگ شدن آموزه های دینی در بین خانواده ها ، بیکاری، عدم توانایی مهارت های زندگی ، ازبین رفتن قبح طلاق و سخن چینی از اصلی ترین موارد به وجود آورنده طلاق هستند.

 

ﻧﺮخ ﻃﻼق در ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻃﯽ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮐﺸﻮري آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ

 

ﻧﺮخ ﻃﻼق در ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻃﯽ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮐﺸﻮري آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ از ﻧﺮخ 9/4 درﺻﺪ در ﺳﺎل 75 ﺑﻪ ﻧﺮخ 15/2 درﺻﺪ در ﺳﺎل 90 و 19/4 در ﺳﺎل 92 رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎل 94 اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮري در ﻧﺮخ ﻃﻼق را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.

 

از آﻏﺎزﺳﺎل 95 ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه، 3723 ﻣﻮرد ﻃﻼق ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 140 ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺎ ﻧﺮخ 24/2 درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎ 8/5 درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻃﻼق در اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪي ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز10 زوج در اﺳﺘﺎن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 33 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن را ﺟﻮاﻧﺎن در ردهﻫﺎي ﺳﻨﯽ20-24 ،25 -29 و 15-19 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 

 اﯾﻦ ارﻗﺎم اﯾﻦ ﻫﺸﺪار را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻋﺎﺟﻞ در ﺧﺼﻮص اﺷﺘﻐﺎل و آﻣﻮزشدﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد ﻧﺮخ ﻃﻼق در ﺳﺎلﻫﺎي آﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي در راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻃﻼق در رده ﺳﻨﯽ 25-29 ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

 

ثبت بیش از سه هزار طلاق در سال گذشته در استان کردستان

 

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان در گفتگو با خبرنگار ما  اظهار داشت: در سال گذشته ۱۲ هزار و ۷۰۰  ازدواج و ۳ هزار و ۵۰۰ مورد طلاق در کردستان صورت گرفته است.

 

وی با بیان اینکه استان کردستان نسبت به جمعیت، رتبه دوم کشوری طلاق را به خود اختصاص داده است ، افزود: حدود ۵۰ درصد از طلاق‌ها در سال‌های اولیه ازدواج اتفاق می‌افتد.

 

محمدی با تاکید بر اینکه ازدواج نادرست موجب طلاق خواهد شد گفت: برگزاری کلاس های آموزش مهارت در خصوص استاندارهای ازدواج لازمه این امر خداپسندانه است.

 

 مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان یکی از معضلاتی که امروز گریبان گیر جوانان ما شده است بیکاری است که موجب افزایش سنت ازدواجدر جامعه شده است.

 

وی عنوان کرد: جوانان ما با همت و تلاش خود و کسب مهارت در کلاس های آموزش فنی و حرفه ای وارد بازار کار شوند تا بتوانند در راستای تشکیل زندگی اقدام موثری انجام دهند.

 

محمدی با بیان اینکه بیشتر ازدواج ها در سال اول زندگی منجر به طلاق می شود ، گفت: مهارت انتخاب همسر و کنترل خشم میان جوانان ما ضعیف است که همین عوامل منجر به بروز طلاق در سال های اول زندگی می شود.

 

انتهای پیام/برچسب ها :

طلاقکردستانافزایشجمعیتبیکاریبالا رفتن سن ازدواج

نظرات کاربران :

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   

ADS In Website

صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آخرین اخبار   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ