بوی کباب قدرت و ثروت زیر کرسی انتخابات!

دبیر ستاد امر به معروف کردستان در انتقاد به برخی رفتارهای انتخاباتی مطرح کرد؛

بوی کباب قدرت و ثروت زیر کرسی انتخابات!

ADS In Website

صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ